Usługi BHP i PPOŻ

Prowadzimy kompleksową obsługę BHP w myśl rozporządzenia Rady Ministrów z 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy. Posiadamy duże doświadczenie w pełnieniu obowiązków służby BHP co powoduje, że poziom świadczonych przez nas usług jest bardzo wysoki.

Opracowanie dokumentacji oceny ryzyka

1. Ocena ryzyka zawodowego jest obowiązkiem każdego pracodawcy (K.P.)

 • Każdy pracodawca jest zobowiązany poinformować o ryzyku zawodowym na stanowisku pracy każdego zatrudnionego na tym stanowisku pracownika.

 • Ocena ryzyka winna zostać wykonana w sposób uwzględniający kompleksowo wszystkie zagrożenia występujące na stanowisku pracy

2. Oceny ryzyka zawodowego na stanowisku pracy przeprowadza się aby:

 • Zapewnić organizację pracy i stanowisk pracy w sposób zabezpieczający pracowników przed zagrożeniami wypadkowymi oraz oddziaływaniem czynników szkodliwych dla zdrowia i uciążliwości,

 • Ocena ryzyka winna zostać wykonana w sposób uwzględniający kompleksowo wszystkie zagrożenia występujące na stanowisku pracy,

 • Zapewnić likwidację zagrożeń dla zdrowia i życia pracowników głównie przez stosowanie technologii, urządzeń, materiałów i substancji nie powodujących takich zagrożeń,

 • Stosować odpowiednie rozwiązania organizacyjne i techniczne, w tym odpowiednie środki ochrony zbiorowej, ograniczające wpływ tych zagrożeń na zdrowie i bezpieczeństwo pracowników,

 • Zapewnić pracownikom środki ochrony indywidualnej, odpowiednie do rodzaju i poziomu zagrożeń.

Analiza stanu bezpieczeństwa i higieny pracy

Analiza stanu bhp jest oceną stanu bezpieczeństwa w firmie, porównaniem go z obowiązującymi w tym zakresie 
przepisami i wskazaniem ewentualnych nieprawidłowości, dokonywaną na podstawie gruntownej znajomości poziomu bezpieczeństwa pracy w danym zakładzie.

Każda analiza stanu BHP w zakładzie pracy ma na celu nie tylko poprawę,  warunków BHP ale również powoduje wywiązanie się pracodawcy z obowiązku zapewnienia pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy.

Analiza służy min. do:

 • Wskazania prac związanych z zagrożeniem

 • Analizy wypadków przy pracy - częstotliwość, przyczyny, okoliczności i skutki

 • Określenia środków ograniczających ryzyko zawodowe wypadkowe i chorobowe oraz zaproponowanie zmian w organizacji pracy, mających na celu poprawę warunków bezpieczeństwa i higieny pracy

W momencie podpisania z nami umowy na stałą współpracę - audyt oraz okresowe analizy stanu BHP wykonujemy bezpłatnie !

Instrukcje bezpieczeństwa pożarowego

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego wykonana przez naszą firmę zawiera opis oraz plany graficzne wszystkich kondygnacji.

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego nie jest wymagana dla obiektów lub ich części jeżeli nie występuje w nich strefa zagrożenia wybuchem, a ponadto:

 • kubatura brutto budynku lub jego części stanowiącej odrębną strefę pożarową nie przekracza 1000 m3

 • kubatura brutto budynku inwentarskiego nie przekracza 1500 m3

 • powierzchnia strefy pożarowej obiektu innego niż budynek nie przekracza 1000 m2

Nowe Rozporządzenie MSWiA z dnia 7 czerwca 2010 r. wprowadza obowiązek uwzględnienia w każdej opracowywanej bądź aktualizowanej instrukcji"planów obiektów" obejmują usytuowanie budynków (obiektów), oraz terenu przyległego.

Opracowujemy instrukcje rzetelnie z uwzględnieniem nowych przepisów ppoż.
Ceny ustalamy indywidualnie po wizycie w obiekcie.

prowadzenie postępowania powypadkowego

Postępowanie powypadkowe (dochodzenie powypadkowe) obejmuje czynności, których celem jest:

 • dokonanie kwalifikacji prawnej zdarzenia – ustalenie, czy zdarzenie ma cechy wypadku związanego z pracą: „wypadku przy pracy”, „wypadku traktowanego na równi z wypadkiem przy pracy”, „wypadku w okresie ubezpieczenia wypadkowego – innego wypadku przy pracy” itp.

 • ustalenie, czy istnieją okoliczności wyłączające uprawnienia poszkodowanego do świadczeń odszkodowawczych

 • określenie środków i wniosków prewencyjnych, tj. przedsięwzięć mających na celu niedopuszczenie do podobnych zdarzeń wypadkowych w przyszłości

Pomagamy i przeprowadzamy całą procedurę powypadkową !

Stała obsługa BHP w zakładach pracy

wymogiem w zakładach powyżej 10 osób jest konieczność posiadania osoby specjalisty BHP !

W ramach outsourcingu BHP wykonujemy:

 • prowadzimy szkolenie wstępne i okresowe wg potrzeb - w ramach abonamentu

 • sporządzamy analizy stanu bezpieczeństwa i higieny pracy, zawierające propozycje przedsięwzięć technicznych i organizacyjnych, mających na celu zapobieganie zagrożeniom życia i zdrowia pracowników oraz poprawę warunków pracy

 • na bieżąco informujemy pracodawcę o stwierdzanych zagrożeniach zawodowych i przedstawiamy rozwiązania, umożliwiające usunięcie tych zagrożeń

 • przeprowadzamy kontrolę warunków pracy oraz przestrzegania zasad i przepisów, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, przez pracowników

 • prowadzimy rejestry i gromadzimy dokumenty, dotyczące wypadków przy pracy, chorób zawodowych i badań środowiska pracy

 • aktualizujemy i sporządzamy ocenę ryzyka zawodowego

 • robimy szkolenia dodatkowe

 • dostosowujemy zakłada pracy do bezpiecznych warunków

 • zajmujemy się całością spraw bhp

 • posiadamy dobrą współprace z organami kontroli

Zapraszamy do współpracy ! ceny nawet od 200zł miesięcznie !

Outsourcing (z ang. outside-resource-using) - oznacza korzystanie ze źródeł zewnętrznych. Jego istotą jest przekazywanie realizacji zadań, funkcji i procesów firmie zewnętrznej, specjalizującej się w danej dziedzinie. W skrócie tę metodę możemy określić „niech każdy robi to, na czym zna się najlepiej"

Pozostań w Kontakcie

Możesz skontaktować się z nami na kilka sposobów.


Nasze Biuro

 • Tomasz Wełpa - właściciel
 • Główny specjalista ds. BHP
 • Audytor systemu zarządzania BHP
 • Inspektor ochrony PPOŻ

 • KOMPLEKSOWE USŁUGI BHP, PPOŻ TOMASZ WEŁPA
 • Telefon: 503 678 958
 • Email: biuro@zszbhp.pl

Nasze godziny Biznesowe

 • Poniedziałek - piątek 8:00 to 16:00

DORADZTWO / WYPADKI (DLA FIRM WSPÓŁPRACUJĄCYCH)- 24H